De Ouderraad (OR)

De OR houdt zich (in tegenstelling tot de MR) niet bezig met onderwijsinhoudelijke zaken. De OR richt zich meer op het uitvoeren en coördineren van activiteiten, die ouders voor de school kunnen verrichten. Daarnaast kan de OR namens de ouders advies uitbrengen over zaken die de ouders aangaan. Voor verder en meer inhoudelijk informatie ligt het OR-reglement ter inzage.
De OR heeft een groot aantal taken. Voorbeelden van activiteiten van de OR zijn inbreng in de zendingscommissie en het beheer van de ouderbijdrage. 
Om de twee jaar wordt de algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond staat een onderwerp centraal. Ook wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten van de OR en de MR en van de besteding van de ouderbijdrage.
Wanneer u meer wilt weten over de (overige) taken van de OR kunt u zich wenden tot een lid van de OR. Alle taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in een reglement.

Het emailadres van de Ouderraad is: or@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl