De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging voor PCBO te Rijnsburg te maken hebben.
Ook heeft de MR instemmingsrecht o.a. op het schoolplan. Dit is een document waarin de doelstellingen en de opzet van ons onderwijs beschreven staan. Adviesrecht heeft de MR o.a. op het beleid met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel en de sollicitatieprocedures.
 
De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden.
Van ouders die zitting willen nemen in de MR wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit van de schoolvereniging onderschrijven en dat zij met kwalitatieve inbreng de verdere opbouw van het christelijke onderwijs zullen bevorderen. Samen met de OR organiseert de MR eens per twee jaar een ouderavond.
De MR vergadert 5x per jaar.
Voor verdere en meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het MR-statuut en het MR-reglement. De MR krijgt faciliteiten (geld/vergaderruimte) en de leerkrachten: taakuren van en via het bevoegd gezag.
 
Geleding team MR,
Marja Bouwmeester, Irene Lindhout (tevens lid GMR) , Nel Peursum
 
Geleding ouders MR,
Angela van Kralingen (voorzitter), Riny van Egmond, Wenke van der Gugten.